artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2024. május 19. vasárnap

Katalin Motel és Étterem

Berettyóújfalu, Király-Hágó u. 22.

06 (54) 401-537

06 (20) 421-9411

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP

Berettyóújfalu Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a szülőket, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsődében a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás rendje az alábbiak szerint került meghatározásra.

Három éves kortól kötelező az óvodai nevelésben való részvétel.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A szülő kérelmére a jegyző – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodásihelye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozás időpontja:

2017. április 20-21. (csütörtök, péntek), 8.00-16.00 óráig

Az óvodai beiratkozás helye:

Beiratkozni a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde székhelyén (cím: 4100 Berettyóújfalu, Radnóti u. 2., tel.: 54/402-194) Gálné Tóth Klára intézményvezetőnél lehet.

A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja, valamint magyar nyelvű nemzetiségi nevelést is biztosít.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

Az intézményvezető az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést 2017. május 12-ig postai úton küldi meg az érintettek részére. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján kéri, elektronikus úton értesítést kap a gyermeke óvodai felvételével kapcsolatban hozott döntésről. Az óvoda köteles az óvodaköteles gyermeket fogadni a lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerinti körzet tagóvodájában, körzeten kívül a szabad férőhelyek esetében van lehetőség a kért tagóvodába való felvételre. A szülő az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés kézhezvételét követő 15 napon belül Berettyóújfalu Város Jegyzőjének címzett, de a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez, érdeksérelemre hivatkozással benyújtott jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő.

Óvodai felvételi körzetek:

Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde (4100 Berettyóújfalu, Radnóti u. 2.)

Babits Mihály utca, Bajcsy-Zs. utca, Bajcsy-Zs. ltp., Balassi B. utca, Bánk bán utca, Bartók Béla utca, Benczúr utca, Bethlen utca, Bihari utca, Diófa utca, Egressy B. utca, Erkel Ferenc utca, Esze Tamás utca, Fazekas utca, Földvár utca, Füzes utca, Gacsakert utca, Hajdú utca, Hársfa utca, Hérnekkert utca, Herpály utca, Huszár Mátyás utca, Illyés Gyula utca, Jegyzőkert utca, Katona József utca, Kerekes Gy. u., Kinizsi utca, Kisfaludy utca, Kiss J. utca, Kodály Zoltán utca, Körtvélyes utca, Köztársaság utca, Krúdy Gy. utca, Lenkei utca, Lőtér utca, Margitta utca, Maros utca, M.H.SZ. Lakóház, Mikes Kelemen utca, Monostor utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy utca, Nádasdy utca, Nádor utca, Nyárfa utca, Orbán B. tér, Radnóti utca, Salamon B. utca, Semmelweis utca, Szemere utca, Szinyei utca, Szökő utca, Tardy út, Tárogató utca, Tavasz krt., Thököly utca, Török Bálint utca, Vajda János utca, Vécsey utca

Eszterlánc Tagóvoda (4100 Berettyóújfalu, Vass Jenő u. 8.)

Akácos utca, Andaháza puszta, Arany János utca, Árpád utca, Balogh tanya, Barcsay utca, Báthori utca, Batsányi utca, Béke utca, Bem apó tér, Bem utca a Bem apó térig, Bessenyei ltp., Csalogány utca, Csillag utca, Deák utca, Dobó utca, Érmellék utca, Földesi utca, Hadik utca, Hargita utca, Hegedűs dűlő, Hold utca, Honvéd utca, Jókai utca, Keleti Főcsatorna Őrház, Keresztesi út, Keskeny utca, Király-hágó út, Kiss tanya, Korhány-ér utca, Kossuth utca, Körtvélyes tanya, Lehel utca, Nap utca, Nefelejcs utca, Néződomb tanya, Péterszegi utca, Rózsa utca, Sinka István utca, Somota tanya, Szabadság utca, Szentdemeter utca, Tikász Major, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád utca, Váci Mihály utca, Vásártér, Vass Jenő utca, Zöldfa utca

Rákóczi Tagóvoda (4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 25.)

Agancs utca, Bajza utca, Batthyány utca, Bem utca a Bem apó tértől, Bercsényi utca, Bessenyei utca, Bocskai utca, Budai Nagy Antal utca, Csokonai utca, Damjanich utca, Dózsa György utca a Kádár Vitéz utcáig, Dózsa Tsz. Tanya, Eötvös utca, Gazdasági iskola, Gábor Áron utca, Gyulai Pál utca, Hétvezér utca, Hunyadi utca, József Attila ltp., József Attila utca, Kálvin tér, Kereszt utca, Klapka utca, Kovácsi dűlő, Madách utca, Mártírok utca, Mikszáth utca, Nagy Sándor utca, Oláh Zsigmond utca, Piac tér, Petőfi utca, Rákóczi utca, Röptér tanya, Szent István tér, Szentkozma tanya, Szillér kert , Szillér utca, Szondy utca, Temető utca, Vágókert dűlő, Wesselényi utca, Zrínyi utca

Gyermekkert Tagóvoda (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 106.)

Alkotmány utca, Aradi utca, Arasz utca, Blaha Lujza utca, Bócs tanya, Bócsi utca, Csikász utca, Cseresznyés dűlő, Csónak utca, Déryné utca, Hajnal utca, Halász utca, Határ utca, Hidköz tanya, Hullám utca, Irinyi utca, Kodormány utca, Kodormány tanya, Kosztolányi utca, Ladik utca, Lele tanya, Liszt Ferenc utca, Madarász utca, Magyar dűlő, Makó István utca, Morotva utca, Nadányi Zoltán utca, Nyártó dűlő, Nyártó tanya, Osváth Pál utca, Ölyvös utca, Pákász utca, Peterdi dűlő, Puskin utca, Reviczky tanya, Révész utca, Rozgonyi utca, Sport utca, Szegfű utca, Szentmárton tér, Szomolyom tanya, Temesvári utca, Tinódi utca, Tóhát utca, Vadász utca

Széchenyi Tagóvoda (4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 4.)

Ady Endre utca, Attila utca, Belső major, Berettyólapos gátsor, Berzsenyi D. utca, Botond utca, Csonkatorony utca, Dózsa György utca a Kádár Vitéz utcától, Gátőrház, Ipari út, Jászai Mari utca, Juhász Gyula utca, Kazinczy utca, Kádár vitéz utca, Kendereskert dűlő, Kert utca, Kölcsey utca, Kőrös utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Kréta köz, Külső major, Lipótkert utca, Magyar utca, Malom utca, Matolcsi tanya, Mátyás utca, Mérlegház utca, Millennium út, Móra Ferenc utca, Nagyváradi utca, Népliget utca, Nyáras utca, Sárostókert dűlő, Szabó Pál utca, Szabolcska utca, Szalárdi János utca, Széchényi utca, Szigligeti utca, Táncsics tér, Táncsics utca, Tarcsai utca, Téglaparti út, Tomori Pál utca, Toldi Miklós utca, Vadaskert utca, Vágóhid utca, Vállalkozó út, Vasút utca, Vasúti Őrház, Vörösmarty tér

You have no rights to post comments