artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2018. május 23-án a Vörösmarty téren, Báthory Gábor szobrának megkoszorúzásával kezdődtek Berettyóújfaluban a város napi ünnepi rendezvények, ezt követően az ünnepi képviselő-testületi ülésre, valamint a városi kitüntetések átadására került sor a Nadányi Zoltán Művelődési Házban. A záró rendezvény idén is a Városnapi Futóverseny volt. KÉPGALÉRIA

A Sárkányhúzó ZenekarDézsi Attila és Nagy András Balázs –, valamint Turzó Boglárka népdalénekes műsorát követően, a Vörösmarty téren álló Báthory Gábor fejedelem szobránál Kiss Tamás, a József Attila Általános Iskola tanára elevenítette fel beszédében, miért is ezen a napon, május 23-án ünnepeljük Berettyóújfalu várossá nyilvánítását. A visszaemlékezés az alábbiakban olvasható:

Városunk képviselőtestülete 1997-ben határozott úgy, hogy május 23-át a város napjaként ünnepeljük meg. Ezen a napon emlékezünk arra, hogy Báthory Gábor erdélyi fejedelem, 100 hajdúvitézt telepített le családostul Berettyóújfalu és Szentkozma birtokokon, egyúttal kollektív nemességgel felruházva őket. Ez az esemény Újfalu jogi státusán is változtatott, hiszen ennek előtte évszázadokon keresztül jobbágyfalu. Az új helyzet jelentősen hozzájárult a város belső önrendelkezésének a megszilárdításához. Míg korábban faluként emlegetik a források, ezt követően már következetesen mezővárosként szerepel az iratokban. Ez kétségtelenül felemelkedést jelentett, amely a gazdálkodás szabadságában, a város igazgatásának a rendjében és az első fokú bíráskodásban nyilvánult meg. Mindezek megteremtették annak a folyamatnak az alapját, mely során Berettyóújfalu tágabb környékének központjává, szervező- és rendezőtelepülésévé válhatott.

Város Napja 2018 002Város Napja 2018 005

Erre az eseményre emlékezhetünk itt, és hajthatunk fejet a fejedelem Kurucz Imre szobrászművész által készített egész alakos szobra előtt, melyet a hajdútelepítés 400. évfordulójára állíttatott a város.

Bár Báthory Gábor megítélése nem egyértelmű a történetírók számára, mi mégis településünk későbbi boldogulásának letéteményeseként emlékezünk rá. Az erdélyi fejedelmek hajdúkra támaszkodó nemzetpolitikáját Bocskai nyomdokain haladva folytatta, így több bihari település is részesévé válhatott a bécsi udvar és a török porta uralmával szembeni küzdelmeknek.

Ezt illusztrálták a Sárkányhúzó Zenekar tagjai – Dézsi Attila és Nagy András Balázs –, valamint Turzó Boglárka népdalénekes. Előadásukban – tekerőn és dobon – hallhattuk a Militaris congratulatio comitatus Bihariensist, valamint hajdútáncokat.

Város Napja 2018 014Város Napja 2018 009

Nyakas Miklós, a kor jó ismerője és ismertetője a következőképpen foglalja össze Báthory Gábor pályafutásának lényegét:

Végzetét azok a hajdúvezérek okozták, akiknek felemelkedését is köszönhette. Erdély trónját azonban nem a hajdúkkal való szembekerülése miatt vesztette el, eldőlt az már korábban. A Báthoryt meggyilkoló hajdútisztekre várakozásukkal ellentétben csúfos véget mértek, nem úgy Báthory Gábor hajdúpolitikájára. E téren ugyanis Bocskai után maradandót alkotott, amelyet fejedelmi utódai folytattak.

A visszaemlékezés után a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Berettyóújfalu Város Önkormányzata, a Berettyóújfalui Járási Hivatal, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetői, a város intézményeinek, civil szervezetinek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit.

Város Napja 2018 018Város Napja 2018 019

A Nadányi Zoltán Művelődési Házban megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen a Himnusz közös eléneklése után Kiss Tamás köszöntötte a megjelenteket; Dr. Vitányi István országgyűlési képviselőt, Bulcsu Lászlót, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnökét, Pálfi Anikót, a Berettyóújfalui Járási Hivatal vezetőjét, Muraközi Istvánt, Berettyóújfalu város polgármesterét, Bónácz János alpolgármester urat, a képviselő-testület megjelent tagjait, városunk kitüntetettjeit és minden kedves vendéget.

Ezt követően Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő köszöntötte az ünnepi ülés résztvevőit.

Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntője után Muraközi István, Berettyóújfalu város polgármestere megtartotta ünnepi beszédét, amely az alábbiakban teljes terjedelmében olvasható:

„Itthon vagyok megint, és gyermekkoromban megtett útjaim hangulatát keresem az utcánkban, a kertünk alatt. A szülőföld énekében, zsoltárában Bihar a világ közepe, Bihar az archimédeszi pont! Ez az én hazám, párnám, álmomba ringatóm, életem örök, megszakíthatatlan harcaira erőt adóm… Az én hazám e föld, de Kinizsi Pálé is, meg Toldi Miklósé is, aztán Bárczi Benőé, Dobó Istváné, Bocskai Istváné, Fényes Eleké, Irinyié, Arany Jánosé, a szabad hajdúké, Bessenyeié, az Adyé. Messze-messze, ameddig a szemhatáron túl is elérkezik az ismeret és az ismeret alapján a képzelet, látom a régmúltat, s közeli múltat, ebben a mocsári világban. Ha keresztülnézek a táj felett, azonnal él a múlt. De azt is látom, ami most van, és ami hamarosan lesz. A víz, a nád, a hal, a madárvilág, és az emberi értelem és szorgalom.”

Város Napja 2018 053Város Napja 2018 038

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kitüntettek Polgártársaink, ünneplő berettyóújfaluiak!

A szülőváros, a szülőföld ünnepére most is sokan gyűltünk össze. Itthon élő, ide tartozó, vagy éppen hazalátogató berettyóújfaluiak. Berettyóújfalu sokunk számára jelenti az otthont.

Az évszázadok során kialakult sajátosságai révén nagy befogadóvá és nagy kibocsátóvá is vált. Így talán önmagában, a minket körülvevő bihari tájak, falvak és kisvárosok nélkül egyre nehezebb is megfogalmazni, hogy mi is valójában Berettyóújfalu szerepe és jelentősége. Ahogy a térség múltját és hagyományait bemutató Bihari Múzeum most záruló állandó kiállítása a címében hordozza: a táj és az ember együttélése határozza meg, hogy egy vidéken vagy településen hogyan alakult az ott élők helyzete. Ma pedig, a klímaválság kellős közepén fokozottabban ki kell emelnünk, hogy ez az együttélés csakis a kölcsönös érdekeken alapulhat. Nem mindegy, hogy élünk az erőforrásokkal, vagy pedig kiéljük azokat. Persze az emberi tényező rendre hajlamos felborítani az egyensúlyi helyzeteket, ezért is vannak olyan kevésbé kellemes kötelezettségeink, mint mondjuk a most záruló négyéves időszakban megemlékezni a 100 éve dúló első világháború áldozatairól. És hamarosan egy évszázada történt meg az is, ami a mi bihari valóságunkat is nagyban meghatározza: Trianonban megszületett az új világrend, benne az új Európa és annak új országhatárai.

Köszöntésként Szabó Pál Szülőföldem, Biharország című regényéből idéztem. Egy olyan írásból, mely az írói életmű kevésbé terjedelmes alkotásai közé tartozik, lelki és gondolati értelemben viszont az egyik legsúlyosabb. Ahogy az egyik kiváló irodalomtörténész megállapította: „Soha egy írónál sem volt a természet, a táj, az ember annyira egy, mint Szabó Pálnál.” Ezért is állhat előttünk hazai példaképként. Az pedig, hogy ezt a kapcsolatrendszert, az emberi tényező szabta előnyöket és hátrányokat ki mire hasznosítja, már tehetség, adottság és hozzáállás kérdése.

Város Napja 2018 055Város Napja 2018 041

Mindenesetre mindezek számos alkalommal jelentettek kihívást és egyben lehetőséget is Berettyóújfalunak. A sokat emlegetett sorsfordulók, a kialakult központi szerepkör, a sokszor ellentmondásokat is hordozó településkép, és így tovább. Így feladat adódott mindenkor, és akad ma is szép számmal. Ebből pedig sokan kivették és kiveszik a részüket. Mi itt, a magunk lehetőségei szerint két dolgot tehetünk. A helyi közösség tagjaiként segíteni egymás boldogulását, és a közösség dolgaiért közös felelősséget vállalni. Ha pedig egy-egy magánszemély, vagy kisebb, szakmai közösség átlagon felüli teljesítményével erőteljesebben veszi ki a részét ebből a munkából, akkor hivatalosan is követendő példákká kell válniuk. Azáltal, hogy elismerjük teljesítményüket, munkájukat egy-egy kitüntetés formájában.

Az elmúlt években, számos rendezvényen, kiadványok oldalain ismertettük mindazokat az eredményeket, fejlesztéseket, melyekről képviselő úr és alelnök úr is szóltak az előzőekben. Javarészben megvalósult, és a még élhetőbb, vonzóbb város megvalósítása érdekében megvalósítás előtt álló beruházások azonban – minden értékük mellett – csupán a kereteket jelenthetik. A különböző fejlesztési programokban is csak úgy tudunk részt venni, hogy a törekvő helyi civil közösségek, vállalkozások, szolgáltatók bevonásával, megfelelő szakmai háttér hozzárendelésével fel tudtunk rájuk készülni. Amire pedig megvalósulnak, szeretnénk, hogy minél több mindenkihez el is tudnának jutni. Az új állami-önkormányzati feladatrendszerben is mindenki megtalálta már a helyét és a lehetőségeit. Látjuk ezt abban az esetben is, hogy fenntartótól függetlenül – minden egyéb híresztelés ellenére – folytatódnak az oktatási és egészségügyi létesítményfejlesztések. Önkormányzati óvoda és állami zeneiskola épül, református általános iskola és állami szakképző intézmények újulnak meg. Mindenki fontosnak tartja ugyanis azt, hogy kiemelkedő munkát, szolgáltatást, gyógyító vagy oktatási tevékenységet csak színvonalas környezetben lehet végezni.

Város Napja 2018 045Város Napja 2018 048

Mára elkészült mindkét orvosi rendelőnk, és többek között a kórház energetikai fejlesztése is. Ahhoz pedig, hogy minél többen részesülhessenek mindezek előnyeiből, igyekszünk ösztönzőleg cselekedni. Az ipari parkok fejlesztése mellett gondolunk a pályakezdőkre, a legfiatalabb felnőttekre, családokra. Vállalkozói inkubátorház, és 12 fecskelakás létesítése mellett kibővültek a családbarát ellátások: babaköszöntő csomag, óvodakezdési támogatás, valamint az első lakáshoz jutók támogatási összegeinek emelése, a jogosultak körének kiterjesztése. Az egészségügyi alapellátásban dolgozó szakorvosok munkáját pedig most különleges módon nyílik alkalmunk megköszönni és elismerni.

Mindent összevetve egy önkormányzati „pályarajz” esetében sem a legterjedelmesebb alkotások ezek, de „lelki és gondolati értelemben a legsúlyosabbak”. Csak így tudjuk itthon tartani vagy hazahozni azokat az elkötelezett, tehetséges, szorgalmas fiatalokat, akik közül talán többen is itt ülhetnek majd évek múlva.

A város nyilvánossága előtt, abból az alkalomból, hogy fogadják a közösség tagjainak köszönetét, hogy a város egy-egy kitüntetését átvegyék.

Így van ma is közöttünk 11 polgártársunk, valamint egy alkotó közösség vezetője és tagjai, akik függetlenül választott szakmájuktól, hivatásuktól, egyéni lehetőségeiktől, személyes céljaiktól, egy elköteleződésükben viszont azonosak. Abban az egyben, ami sok más tényezőt megelőz: ez pedig Berettyóújfalu. Ami számukra nem pusztán lakóhelyet vagy munkahelyet jelent. És vannak olyanok is, akik közéleti tevékenységükkel, vagy a szakmai kihívásokat keresve úgy léptek/lépnek a város határán kívülre, hogy a máshol elért eredményeikből is juttatnak az itthon maradottaknak, vagy éppen mindenestül hazahozzák azokat. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy ezentúl őket is itt köszönthessük.

Város Napja 2018 057Város Napja 2018 050

Őket, akik megyei, regionális, országos vagy nemzetközi szinten értek el olyan sikereket, amelyek idehaza az indokoltnál kevesebb nyilvánosságot kaptak. Ahogyan pedig épp egy évvel ezelőtt meghirdettük, ezen a héten hazavárjuk azokat az egykori berettyóújfaluiakat, akik egy-egy életszakaszukban erősen kötődtek ehhez a városhoz.

Kíváncsiak vagyunk tapasztalataikra, meglátásaikra, a miénknél sokkal objektívebbnek tartható véleményükre, közös jövőnket is szem előtt tartva.

Így tekintünk végig ezután minden időszakot, város napjától város napjáig. Jelentsenek Önök számunkra, és a következő nemzedékek számára is olyan példát, mely a saját életút tervezésénél egyre inkább kihagyhatatlan tényezővé teszi ezt a várost. A friss korfát tekintve – 8 év távlatából – az rajzolódik ki, hogy – a Kormány intézkedéseinek is köszönhetően – nő a házasságkötések száma, nő a gyermekvállalási kedv és egyre nagyobb ütemben nő Berettyóújfaluban a születések száma. Ezzel pedig pillanatokon belül – megállítva a természetes fogyást – ismét átlépjük a lélektani 15 ezres lélekszámot, csak most éppen fölfelé.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Pünkösd hetében vagyunk, bő ötven nappal a feltámadás ünnepe, húsvét után. „Pünkösd mának szóló üzenete a szeretet és a felelősségtudat parancsa. Sajnos világunkból már nemcsak ez a két érték, hanem az igazságosság is kikopóban van.

A lelket a Szentléleknek az emberek által végbevitt jósága és tettei tudják feléleszteni. Ezt a köznapi életre is vonatkoztatható gondolatot 15 évvel ezelőtt fogalmazta meg Bábel Balázs kalocsai érsek. Ha viszont végiggondoljuk, akkor az eltelt időtől és felekezethez, egyházhoz való tartozástól vagy éppen nem tartozástól függetlenül is megszívlelendő.

Város Napja 2018 059Város Napja 2018 052

Segíteni egymás boldogulását, és a közösség dolgaiért közös felelősséget vállalni: mondottam az előzőekben, mielőtt méltattam volna mindazokat, akik sokat tesznek be a közösbe. Őket erre a felelősségre nem is kell emlékeztetni, sőt ők teszik ezt velünk szemben időről-időre. A felelősség dolga viszont azok esetében is fennáll, akik sajnos mind a szeretetnek, mind a közösségért való tenni akarásnak híján vannak. És ilyenkor bújik elő az igaztalanság, igazságtalanság kisördöge. Ha azonban egy közösség erős, céltudatos, akkor – függetlenül az aktuális választott vezetőktől, képviselőktől – töretlenül tud helyes irányba haladni. A pünkösd által is sugallt és jelképezett rendszeres megújuláshoz, megerősödéshez pedig az első széksorokban köztünk évről-évre helyet foglalók által tanúsított jóság és véghezvitt tettek jelentik a garanciát.

Képesség, tehetség, kölcsönös felelősség és hozzáállás dolgában pedig álljon mindannyiunk előtt Martin Luther King útmutatása:

„Ha nem tehetsz nagy dolgokat, tégy apró dolgokat nagyszerű módon!”

Berettyóújfalu Város Önkormányzata évről évre a helyi önkormányzati rendeletében szabályozott módon, kitüntetésekkel ismeri el mindazok munkáját, akik a város gyarapodásához hozzájárultak. Vannak viszont olyan teljesítmények, melyeket e fórumon kívül, megyei, regionális vagy országos szinten díjaznak. A mai alkalommal – hagyományteremtő szándékkal – meghívást kaptak az ünnepi ülésre mindazok a személyek és közösségek, akik, illetve amelyek az elmúlt egy évben – az előző város napja óta –, Berettyóújfaluhoz kötődő munkásságuk eredményeként értek el magasabb szintű elismerést. Így a város nyilvánossága előtt, személyesen, egy szerény ajándék kíséretében a gratulációkat és jókívánságokat. dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Muraközi István polgármester tolmácsolták.

Város Napja 2018 141

 • A Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal, valamint a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége által 2017-ben meghirdetett közétkeztetési szakácsversenyre jelentkező 51 csapat között volt a KÖSZI két munkatársa: Kádár József szakács és Reskó Lászlóné élelmezésvezető, akik a regionális fordulóban 2. díjat nyertek.

Kádár József és Reskó Lászlóné a KÖSZI által üzemeltetett legnagyobb főzőkonyhán dolgozik, többek között az ú kezeik munkáját dicséri a mai ünnepi vendéglátás is.

 • A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi 141. számú határozata alapján, a megye napja alkalmából – többek között berettyóújfalui zenetanári, zeneiskola-igazgatói tevékenysége elismeréseként – Kaszanyitzky András részére Kölcsey Ferenc-díj kitüntetést adományozott.
 • Az MTVA és a Hagyományok Háza által szervezett, Fölszállott a páva elnevezésű népzenei és néptánc tehetségkutató versenyben – mai rendezvényünk egyik közreműködője – a Turzó Boglárka népdalénekes az országos elődöntőig jutott tovább. Kimagasló eredménye mellett mindvégig népszerűsítve Bihar népdalkincsét.
 • A Földművelésügyi Minisztérium 2017-ben első ízben megtartott díjátadón a Szász-tanya nyerte el az év hagyományőrző tanyája címet. Az országos elismerést Szász István tanyagazda vette át.
 • Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából, kimagasló színvonalú munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Sohajda Attila, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház Intézeti Gyógyszertárának vezetője
 • 2018. április 25-én, Egerben, a Magyar Kórházszövetség XXX. kongresszusán adták át a szervezet, valamint a “Három királyfi, három királylány” mozgalom közös díját, a Családbarát kórházi osztály címet. A díjazottak között volt a Gróf Tisza István Kórház Szülészet-nőgyógyászati Osztálya, Dr. Osváth Péter osztályvezető főorvos vezetésével. A díjazásnál egyszerre érvényesültek az elmúlt évek tapasztalatai és a színvonal ma is emelkedő üteme.

További sikereket kívánva szeretettel gratulálunk a díjazottaknak!

Város Napja 2018 139

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 2000. évi 4. számú egészségügyi miniszteri rendelet - 2014. április 5. napjától hatályos - 11/A. szakasza szerint mindazok a háziorvosok, házi gyermekorvosok, valamint alapellátásban dolgozó fogorvosok, akik feladatukat legalább 20 éve, folyamatosan látják el, a címzetes főorvosi cím használatára jogosultak. Az országos gyakorlatot követve Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 76. számú határozatával a cím használatát igazoló díszoklevél adományozásáról döntött. A címzetes főorvosi cím használatát elismerő díszoklevelet Muraközi István polgármester úr és Bónácz János alpolgármester úr adta át:

 • Dr. Baglé Magdolna háziorvos részére
 • Dr. Jahangir Ahmed háziorvos részére
 • Dr. Kertész Balázs háziorvos részére
 • Dr. Pap-Majoros László háziorvos részére
 • Dr. Szeszák Ferenc háziorvos részére
 • Dr. Hodosi Julianna házi gyermekorvos részére
 • Dr. Kin Ágnes házi gyermekorvos részére
 • Dr. Nagy Bertalan Józsefné házi gyermekorvos részére
 • Dr. Gubányi Ágnes fogorvos részére
 • Dr. Hergyán Gabriella fogorvos részére
 • Dr. Nemcsényi László fogorvos részére

További munkájukhoz sok erőt, és mindenekelőtt nagyon jó egészséget kívánunk!

A díszoklevelek átadása után a Sárkányhúzó Zenekar tagjai – Dézsi Attila és Nagy András Balázs – és Turzó Boglárka előadásában bihari-sárréti népdalokat hallhattunk.

„A sárrétjén nevelkedtem...” című dalcsokorral ezúton emlékeztünk meg a 2017. június 30-án elhunyt Bencze Lászlóné dr. Mező Judit néprajzkutatóról, népzenegyűjtőről.

Ezt követően a városi kitüntetések átadása következett. A kitüntetéseket Muraközi István polgármester és Bónácz János alpolgármester adták át.

2018-ban városi kitüntetésben részesültek:

A Berettyóújfalu város kitüntetéseiről szóló önkormányzati rendelet szerint Báthory Gábor-díj kitüntetés annak a személynek, csoportnak adományozható, akik tevékenységükkel a város gazdasági, társadalmi fejlődését elősegítették, valamint a város művészeti, kulturális, sport vagy egyéb értékeinek gyarapításához tevékenységükkel hozzájárultak.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 92. számú határozata alapján a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar részére Báthory Gábor-díj kitüntetést adományoz.

A Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar a tavalyi esztendőben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Ebben az 50 esztendőben sok száz helyi és környező településről bejáró gyermek és fiatal sajátította el a fúvószene fortélyait olyan színvonalon, amely szakmai felsőfokra juttatta el az együttest. A zenekart több mint 35 évig vezető Szilágyi Péter vezetésével a megyei és a hazai sikerek, elismerések valamennyi fajtáját begyűjtötte a csapat, majd elindult Európa meghódítására. Ezek a szereplések, versenyek megismertették Berettyóújfalu város nevét, mint a fúvósmuzsika mecénását, aki támogatta a város sok-sok polgárával együtt az egyre magasabbra törő együttest. A nemzetközi sikerek Keleten és Nyugaton, majd az egységes Európában is egymást követték. Nemcsak a szereplések jelentették a kihívást, hanem az a tény is, hogy 1983-tól a mi városunkban szervezték meg a Fúvóskarnagyok Nyári Országos Táborát. Szerveztek több mint 8 fúvószenekari fesztivált, amely egyben szakmai fórum, továbbképzés is volt. Sok éven keresztül jártak a Debreceni Virágkarneválra, a Bartók Béla Kórusverseny megnyitójára, eleget tettek minden bihari meghívásnak is, hiszen a karmester pontosan olyan színvonalat követelt meg a zenészektől itthon, mint egy külföldi szereplésen. A zenekar él, a tavalyi évfordulón közel 300 volt taggal vették fel a kapcsolatot, a 250 emlékéremből már csak néhány vár gazdára. Zenéjükkel, koncertjeikkel örökre beírták magukat a város kulturális életébe. Elmaradhatatlan szereplői a nemzeti ünnepeknek és számos más rangos közéleti rendezvénynek, és mint mindig, ami rendezvény elején is a zenekar ifjú tagjai fújták a fanfárt.

Város Napja 2018 101Város Napja 2018 102

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 93. számú határozata alapján Görbedi András részére Báthory Gábor-díj kitüntetést adományoz.

1940. május 26-án született Berettyóújfaluban. Édesapja Görbedi András csendőr, édesanyja Dóczi Piroska háztartásbeli volt. Az 1950-es évek nem kedveztek a családnak, együtt éltek anyai nagyszüleivel. Az általános iskola 8 osztályát a helyi Toldi Miklós Általános Iskolában végezte. Utána az Arany János Gimnáziumba jelentkezett. Egy év elvégzése után a származása miatt többedmagával eltanácsolták. Egy év kihagyás után tudta csak folytatni a gimnáziumot. 1959-ben érettségizett, majd a vasútnál kapott munkát. 1960-tól 1962-ig katonai szolgálatot teljesített. Elvégezte a Vasúti Tisztképzőt. 1965-től a berettyóújfalui vasútállomáson forgalmi szolgálattevő. 1979-ben megnősült. 1997-ben 38 évi munka után ment nyugdíjba. Gyermekkorától kezdve egész életében templomba járó, hitét gyakorló református. 1990-ben a Berettyóújfalui Református Egyházközségben presbiternek választották. Ezután 2012-ig presbiteri jegyző és egyházmegyei tanácsbíró volt, 1994-től 2017-ig pedig funerátor. Nyugdíjas évei a berettyóújfalui református gyülekezet életének, történetének kutatásával és annak feldolgozásával teltek. Több pályamunkát írt a debreceni Déri Múzeum által kiírt honismereti és néprajzi gyűjtőpályázatokra. A Berettyóújfalui Református Templom történetével 2002-ben II. helyezést, A Berettyóújfalui Református Anyaszentegyház kormányzó testülete, a presbitérium kialakulásának története című munkájával 2003-ban I. helyezést, A Berettyóújfalui Református Anyaszentegyház Névtárának összeállításával pedig 2005-ben ugyancsak I. helyezést ért el. Ezek összefoglalásaként, több éves kutató munkával 2008-ban elkészült a Berettyóújfalui Református Anyaszentegyház Eklézsia története 11 fejezetben, és a fejezetekhez kapcsolódó írásos dokumentumokkal, valamint fényképes mellékletekkel. Több esetben segített egyetemistáknak, főiskolásoknak egyházi témájú dolgozatokhoz történő anyaggyűjtésben.

Város Napja 2018 103Város Napja 2018 104

Fráter László-díj kitüntetés annak a személynek adományozható, aki a városban kiemelkedő munkát végez a közigazgatás, a közszolgálat, illetve az egészségügy területén.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 94. számú határozata alapján Dr. Horváthné Dr. Nagy Ibolya részére Fráter László-díj kitüntetést adományoz. A díjazott egyúttal átvehette az 50 éves, folyamatos munkavégzést elismerő emléklapot is.

1968-ban végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. 1968. február 14-én kapta meg diplomáját. 1968 májusában férjével a Hajdú-Bihar Megyei Gyógyszertári Központ 16/29-es számú gyógyszertárába került Berettyóújfaluba, beosztott gyógyszerészként, majd 1973-tól a gyógyszertár vezetője lett. Szakvizsgáit 1980–81-ben szerezte hatástan, valamint gyógyszer-ellenőrzési és gyógyszerügyi szervezési szakágban. 1995-ben lehetősége volt a gyógyszertár megvételére és 1995. október 18-ától Ibolya Gyógyszertár néven egyéni vállalkozóként működteti, jelenleg is. Az elmúl öt évtizedben Berettyóújfalu közismert és megbecsült polgára lett, és aktívan kiveszi részét a város közügyeiből is. Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete először 1994-ben választotta meg a helyi választási bizottság tagjának. Azóta folyamatosan részt vesz a választási bizottságok (helyi és országgyűlési egyéni választókerületi) munkájában, 1998 óta minden bizottság őt választotta elnökéül. Köszönhető ez barátságos, segítőkész, korrekt természetének, melyet a gyógyszertárban a hozzá fordulók, a választási bizottságokban pedig mind a választott, mint a pártok által delegált tagtársak, továbbá a vele együtt dolgozó választási irodai munkatársak is megtapasztalhattak.

Város Napja 2018 105Város Napja 2018 106

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 95. számú határozata alapján Dr. Zákány József részére Fráter László-díj kitüntetést adományoz.

1957-ben született Berettyóújfaluban, itt végezte az általános iskolát, majd az Arany János Gimnáziumban érettségizett. 1981-ben szerte orvosi diplomáját a Debreceni Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán. Azóta megszakítás nélkül a berettyóújfalui Területi, majd Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán dolgozik. Volt részlegvezető adjunktus, jelenleg pedig főorvos. Fő szakterülete a meddőség diagnosztikája és kezelése, a korszerű endoszkópos műtéti technikák hasi és méhtükrözésben való alkalmazása, valamint a hüvelyi méheltávolítás. "B" típusú ultrahang vizsgálói jártassággal rendelkezik. Elismert, szeretett szakorvos, a bihari családok generációi kötnek hivatásához, lelkiismeretes, emberi, empatikus személyiségéhez. Választott hivatása mellett szülővárosa közösségéért érzett felelőssége is kimagasló. Már az első önkormányzati választásokon a képviselő-testület tagja lett, majd ezt további két ciklusban megismételte, sőt egy alkalommal polgármesterjelöltként is megmérette magát. Két ízben volt a Népjóléti Bizottság elnöke, egy ciklusban pedig a Településfejlesztési Bizottság tagjaként igyekezett a település gyarapodását elősegítő lehetőségeket keresni, javaslatokat tenni.

Város Napja 2018 107Város Napja 2018 110

Csorba György-díj kitüntetés annak a személynek adományozható, aki a város gazdasági életét vállalkozóként, őstermelőként, üzleti szolgáltatóként hosszú idő óta gazdagítja, egyúttal hozzájárul a város közösségeinek működéséhez, értékeinek megőrzéséhez, illetve gyarapításához.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 96. számú határozata alapján Győrfi Sándor részére Csorba György-díj kitüntetést adományoz.

Az Epack Műanyagipari Kft. ügyvezető igazgatója. A cég a nemzetközi Tama-csoport magyarországi leányvállalata, mely 2009 áprilisában alakult és Berettyóújfaluban folytatja műanyag bálaháló- és bálazsineg-gyártó és marketing tevékenységét. A cég rendkívül dinamikusan fejlődik; 46 fővel indult, mára viszont 330 munkavállalót foglalkoztat. A cégcsoporton belül a berettyóújfalui gyár a legeredményesebb, jelenleg évi 20 milliárd forint feletti árbevétellel büszkélkedhet. A vállalatcsoport a világ legjelentősebb mezőgazdasági piacain forgalmazza termékeit saját tulajdonú marketing képviseleteken keresztül. Berettyóújfaluban jelenleg egy 12 ezer négyzetmétere alapterületű új raktárcsarnok építését kezdik el. Az ügyvezető igazgató nagy hangsúlyt fektet az oktatásra, a munkatársak továbbképzésére, hiszen a folyamatosan bővülő piaci keresletet csak megfelelő számú, jól képzett munkaerővel lehet kielégíteni. Ennek okán közeli terveik között szerepel a telephelyen egy 60 főt befogadó tárgyaló- és oktatóterem kialakítása is. A vállalat vezetésének célja, hogy fiatalos, dinamikus nemzetközi munkakörnyezetet teremtsen, együttműködve a helyi munkavállalókkal és helyi hivatalos szervekkel. A cég dolgozóinak a térségben versenyképes munkabért és különféle jóléti szolgáltatásokat - cafetériát, teljesítménybónuszt, ingyenes melegétkeztetés, a munka törvénykövében meghatározottnál magasabb pótlékokat, utazási támogatást, önsegélyező rendszert - biztosít. Minden évben nagyszabású Családi napot szerveznek a Bihar Termálligetben, illetve minden év végén, karácsonyi rendezvényen látják vendégül dolgozóikat és családtagjaikat. A város közösségeit támogatói tevékenységét szinte észrevétlenül, de folyamatosan végzi, szolgálva ezzel a város teljes közösségét is.

Város Napja 2018 111Város Napja 2018 112

Fehér Istvánné-díj kitüntetés annak a személynek adományozható, aki kiemelkedő pedagógiai tevékenységet végez, vagy végzett valamely berettyóújfalui óvodában, általános iskolában, illetve középiskolában. Tanulói eredményesen szerepelnek tanulmányi, szakmai, sportversenyeken, vagy valamely művészeti ágban. Nevelői, oktatói munkájával pedig hosszú időn keresztül példát mutat a felnövekvő nemzedéknek.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 97. számú határozata alapján Baloghné Szigeti Julianna részére Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományoz.

Baloghné Szigeti Julianna a Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola történelem–földrajz–orosz–angol szakos tanára. 1988 óta az intézmény pedagógusa, munkaközösség-vezető, osztályfőnök. Tanítványai évek óta eredményesen szerepelnek a helyi, térségi, megyei és országos versenyeken földrajzból, történelemből, az utóbbi 20 évben pedig leginkább angol nyelvből. A Klett Kiadó Kft. Magical Word című angol tankönyveinek tartalmi, módszertani kidolgozásában is részt vett. A kiadónak a tankönyvet népszerűsítő roadshowján szakmai előadóként működött közre.

Részt vett egy négy tanévre szóló fejlesztőprogram kidolgozásában, új típusú tanulmányi verseny szervezésében és megvalósításában, amely a tehetséggondozást támogatta. Osztályfőnökkent és mentorként folyamatosan segítette hátrányos helyzetű diákjait is tanulmányi előmenetelükben, személyiségfejlődésükben. Számos tartalmas, kellemes emléket idéző tanórán kívüli tevékenység, kirándulás, erdei iskola, városi és iskolai szintű ünnepség köthető a nevéhez. Tevékenységének kiemelkedő eleme az óvodával és a középiskolával való szoros együttműködés és annak irányítása, valamint az intézmény külföldi partnerkapcsolatainak koordinálása. Jelenleg az eTwinnig programban tevékenykedik eredményesen tanítványaival, 2017-ben pályázatukkal elnyerték a Minősített eTiwinnig projekt címet, és az Európai minősített eTwinnig projekt címet.

Város Napja 2018 113Város Napja 2018 116

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 98. számú határozata alapján Balogh Sándor Józsefné részére Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományoz.

Balogh Sándorné, Palotás Erzsébet Mezőberényben született. Általános iskolai tanulmányai után, sikeresen felvételizett a berettyóújfalui Zalka Máté Szakközépiskolába. 1979. szeptember 1-jén kezdte meg óvodapedagógusi munkáját Berettyóújfaluban, utóbbi 22 évét a szentmártoni Gyermekkert Óvodában töltötte. 1983-ban Hajdúböszörményben szerezte meg felsőfokú óvónői végzettségét. Szakmai tudásának magasabb szintre emelése érdekében, 1995-ben elvégezte az Óvodapedagógusok intenzív továbbképzését. 2006-ban Differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretekből szakvizsgázott. Közel 18 akkreditált továbbképzésen vett részt. Gyermekek iránti elkötelezettsége, feladattudata, koordinációs képességei, nyitott személyisége, segíteni akaró magatartása példaértékű. A tehetségígéretes gyermekek támogatásában, fejlesztésében a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában meghatározó szerepet vállal. 2000-ben segítette a Minőségbiztosítási Rendszer Intézményi Modell kidolgozását, működtetését. Több éven keresztül aktív tagja, kiváló vezetője volt különböző munkaközösségeknek, munkacsoportnak. Segítette a gyermek mérési rendszer kialakítását, működtetését. Irányította a tehetséggondozói program kidolgozását, koordinálta a tagóvodák munkáját. Hozzájárult ahhoz, hogy a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde akkreditált kiváló tehetségpont lehessen. Részt vett sikeres pályázatok megírásában, bázisóvodai munka megszervezésében. Közéleti emberként, 22 éve a Közalkalmazotti tanács elnöke, aki érdekképviseleti munkáját az alkalmazotti közösség töretlen bizalmával látja el.

Város Napja 2018 117Város Napja 2018 119

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 99. számú határozata alapján Kocsisné Jován Ildikó részére Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományoz.

Kocsisné Jován Ildikó Berettyóújfaluban született. Általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. 1988-ban a váncsodi Általános Iskolában kezdett tanítóként dolgozni. Diplomáját 1989-ben szerezte a debreceni Tanítóképző Főiskolán.

A váncsodi iskola megszűnése után, 2004-ben került a berettyóújfalui József Attila Általános Iskolába. Az itt töltött évek során sokrétű pedagógiai tevékenységet végzett, végez teljes odaadással és lelkesedéssel. Eltérő tantervű felsős napközis nevelő, fejlesztő pedagógus 1-2. osztályokban, 3-4. osztályos napközis nevelő, 5-6. osztályos magyar, hon- és népismeret, ének tantárgyak oktatója, jelenleg 1-2. osztályos tanító. Bármilyen feladatot kapott, mindig igyekezett maximálisan helytállni. Az 1998/99-es tanévben 120 órás Drámás továbbképzésen vett részt. Az ott szerzett tudást azóta is kamatoztatja, önképzéssel fejleszti, beépült a mindennapi nevelésébe, tanítói munkájába. Tanórán kívül is számos tevékenységet végez. Tanulmányi versenyekre készít (Barátunk a könyv, Néprajzi vetélkedő, Kazinczy verseny, Vers- és mesemondó versenyek, Komplex versenyek, Nyelvészet, Szövegértés). Kapcsolatot ápol a városi kulturális intézményekkel. Iskolakóstolgató foglalkozások szervezésében vesz részt. Több éven át színjátszó szakkört vezetett. Diákjai rendszeresen szerepeltek színdarabjaikkal iskolai és városi rendezvényeken. Számos pályázat megírásában és kivitelezésében vett részt. A Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány titkára. 2017-ben sikeres minősítést tett, szakmai munkáját 100%-ra értékelték a szakértők. Tanít, olvasóvá nevel, közösséget épít, egyéni bánásmóddal, pozitív megerősítéssel, a drámapedagógia eszközeivel.

Város Napja 2018 121Város Napja 2018 125

Kabos Endre-díj kitüntetés többek között annak a személynek adományozható, aki a város sportéletében, diáksportjában kiemelkedő tevékenységet fejt ki, tevékenységével, elért eredményeivel hozzájárult városunk hírnevének öregbítéséhez.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 100. számú határozata alapján Balázsné Szabó Mária részére Kabos Endre-díj kitüntetést adományoz.

Berettyóújfaluban született, általános iskolai tanulmányit is itt végezte. A debreceni Irinyi János Szakközépiskolában érettségizett. Már általános iskolában elkezdte kézilabda pályafutását és öltötte magára a Berettyó Munkás Sport Egyesület kék mezét, amit játékosként 2014-ig büszkén viselt. A 90-es években a BMSE megyei osztályú csapatában majd NB II-es szinten kézilabdázott. 2013-ban elnökségi tagként is vállalt feladatokat. 2017-től pedig az egyesület alelnöke. Aktívan részt vesz a sportegyesület irányításában ellenőrzi annak tevékenységét. Közreműködik a sportfejlesztési programelkészítésében és annak megvalósításában. Sportpályázatok elkészítése és megvalósítása is a magas szintű szakmai tudását tükrözi. Nyaranta kézilabda edzőtábort szervez minden korosztálynak, hogy minél több gyermekkel megismertesse és megszerettesse a sportágat. Szintén utánpótlás keresés valamint a sportág népszerűsítése céljából teremtett hagyományt a „Pünkösdi” és a „Mikulás” kupa megrendezésével, ahol olyan gyerekek mérhetik össze tudásukat, akik nem igazolt játékosok. A 2017–18-as szezonban az U10 –es lányok edzőjeként erőt és időt nem sajnálva adja át tudását egy újabb generációnak. Problémamegoldó képessége gyors és hatékony. Mindvégig hűséges maradt a kék mezéhez és városához.

Város Napja 2018 126Város Napja 2018 127

Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója kitüntetés annak a berettyóújfalui általános, illetve középiskolában tanuló diáknak adományozható, aki a legjobb tanulmányi és sporteredményeket érte el.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 101. számú határozata alapján Gál Petra részére Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója kitüntetést adományoz.

Gál Petra 2012-ben kezdte meg általános iskolai tanulmányait a Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Már ekkor megmutatkozott példamutató magatartása és szorgalma mellett, hogy több területen is tehetséges.  Az eltelt majdnem 6 év alatt ez be is igazolódott. Petra a mese- és prózamondásban, matematikában, komplex és angol nyelvi tanulmányi versenyeken elért eredményeivel városi szinten is kimagaslik társai közül. Három egymást követő tanévben kapta meg a legjobb mesemondónak járó vándorkupát, így kiérdemelte, hogy a díj örökös tulajdonosa maradjon. A tantárgyi versenyeken kívül a sportban is kimagasló sikereket ér el.  Iskolája atlétika csapatának meghatározó tagjaként Berettyóújfalu város számára is több alkalommal hozott elismerést. A Piruett Táncstúdió kereteiben a modern tánc területén csapatával nemcsak a magyar bajnokságon, hanem a nemzetközi tánc világbajnokságon is szerepelt. Kiváló közösségi ember, az iskolai szintű kulturális programok megvalósításában aktív szerepet vállal. Tanulmányi eredménye minden eddigi évfolyamon kitűnő, magatartása, szorgalma példás.

Város Napja 2018 131Város Napja 2018 132

Mindazoknak, akik egy adott munkaterületen legalább 40 éve aktívan fejtik ki tevékenységüket, a képviselő-testület a helyi közösség elismerését és köszönetét emléklap adományozásával fejezi ki.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 103. számú határozata alapján Varga Zsigmondné részére elismerő emléklapot adományoz.

Varga Zsigmondné, született Farmasi Erzsébet Nagyrábén született. Az általános iskola elvégzése után kezdett a berettyóújfalui 126. sz. Ipari Szakmunkásképzőben, fodrásztanulóként. Az első tanévtől elkezdte a gyakorlati képzést is a Berettyóújfalui Ipari Szolgáltató Szövetkezeten. 1971-ben, végzett szakmunkásként is a szövetkezetnél folytatta a munkát. Időközben házasságot kötött ugyancsak szakmabeli férjével, első gyermekük – aki azóta ugyancsak fodrász – 1973-ben, a második pedig 1975-ben született. 1977-ben állt vissza dolgozni, akkor már a Hajdúszoboszló és Vidéke Általános Szolgáltató Szövetkezet működtette műhelyüket. A rendszerváltás előtt egy évvel vált vállalkozóvá, így immáron a családi vállalkozásban folytatja szakmáját, férjével és lányával, ugyanabban a Kálvin tér 3. szám alatti üzletben. Ő a harmadik tag, aki elmondhatja, hogy immáron 5 évtizede dolgozik ugyanazon a helyen.

Város Napja 2018 134Város Napja 2018 135

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 104. számú határozata alapján Gál László Csabáné részére elismerő emléklapot adományoz.

Gál László Csabáné (született Daróczi Magdolna) 1977-ben kezdett el dolgozni a TIVIZIG Berettyóújfalui kirendeltségén, mint állóeszköz-nyilvántartó, bérszámfejtő-pénztáros. Öt év után, 1982-ben a berettyóújfalui Elzett gyárban helyezkedett el árnyilvántartó árellenőr munkakörben. 1986 májusában került az akkori 5. sz., ma Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába, ahol 32 éve látja el iskolatitkári feladatát. Munkáját mindig nagy pontossággal és odaadással végezte. Szakmai tevékenysége példaértékű. Mindig törekedett a megújulásra, követte az újabb elvárásokat. Adminisztratív tevékenységével elősegítette a nevelő-oktató munka szervezését, ellátta a dolgozók munkaügyi nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

Város Napja 2018 136Város Napja 2018 137

Az ünnepi képviselő-testületi ülést a Szózat zárta, ezt követően állófogadáson vehettek részt a jelenlévők.

A városnapi rendezvények a már hagyományossá vált, több korcsoportban zajló Városnapi Futóversenyel értek véget.

Város Napja 2018 143Város Napja 2018 150

Város Napja 2018 159Város Napja 2018 166

You have no rights to post comments