artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2021. október 16. szombat

Katalin Motel és Étterem

Berettyóújfalu, Király-Hágó u. 22.

06 (54) 401-537

06 (20) 421-9411

INGYENES házhozszállítás!

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP


piri2
Bessenyei ltp. üzletsor
06 (30) 874-9786

06 (30) 596-1883

INGYENES házhozszállítás!

"A" menü:

Zöldségleves

Csirkerizottó

Heti "B" menü:

Paradicsomleves

Sertéspörkölt tésztával

HETI MENÜ

Több olvasónk is érdeklődött arról, hogy jelenleg milyen szabályozás vonatkozik a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről. Ezt egyelőre a 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet szabályozza városunkban, amit idén februárban a 3/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelettel – a veszélyhelyzetre hivatkozva – hatályon kívül helyeztek és elvileg a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésének napján lépne újra hatályba. Viszont ezt felülírja egy időközben megszületett kormányrendelet, melynek értelmében 2021. január 1-től a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése az egész országban tilos. Ezt a szabályozást a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet végéig nem kell alkalmazni, tehát jelen pillanatban szabad avart égetni Magyarországon, így Berettyóújfaluban is. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja adott lehetőséget a települési önkormányzat képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Magyarország Kormánya ezt a pontot környezetvédelmi okokból eltörölte és a kérdést ezentúl központi szabályozás keretében kezeli. Tehát a fenti törvényi rendelkezés 2021. január 01-ét követően hatályát vesztette, így abban az esetben is szigorúan tilos az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése, ha az önkormányzat jelenleg rendelkezik erre vonatkozó helyi rendelettel.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 225. §- a értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

Továbbá az OTSZ. 226. §- ában megfogalmazott irányított égetés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok égetésével. Az irányított égetés jellemzően tarlóégetést jelent, melynek tényét legalább 5 nappal korábban a z illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz írásban be kell jelenteni, illetve további feltétlekhez kötött az ezirányú tevékenység végzése.

A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 3.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki. 

Hangsúlyozzuk, az új kormányrendelet a koronavírus-járvány miatti átmeneti időszakban nem lép életbe.

Alábbiakban a két önkormányzati rendelet olvasható.


Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (III.01.) sz. rendelet 2. sz. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Berettyóújfalu Város Önkormányzata Ügyrendi, Közrendvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet fogadja el.

A rendelet célja és hatálya

 1. §

(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét biztosítja.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Berettyóújfalu város közigazgatási területére.

(3) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki mezőgazdasági művelés alatt álló, és erdő területre.

Értelmező rendelkezések

2. §

Avar és kerti hulladék a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, kaszálék, falomb, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék).

Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

 3. §

(1) A kórokozóktól és kártevőktől mentes, egészséges kerti hulladék komposztálása, hasznosítása javasolt.

(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az ingatlantulajdonos feladata.

A kerti hulladék égetésének szabályai

4. §

(1) A keletkezett kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási eszközökről, feltételekről.

(2) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén szabad végezni. Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező segédanyag nem alkalmazható.

(3)A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű, vagy veszélyes hulladék nem égethető. (pl. műanyag, gumi, festék, vegyszer maradványai, stb.)

(4) Az égetést a telken belül kell végezni. Az égetés során csak a helyben (telken belül), valamint a közterületek, vízelvezető árkok gondozása során keletkezett növényi hulladék semmisíthető meg.

(5) Égetni csak a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

(6) A füstképződés csökkentése érdekében a száraz kerti hulladék égetése folyamatosan, kis adagokban történhet.

(7) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő takarásáról.

(9) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

5. §

(1) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

(2) Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése csak e rendeletben foglalt esetekben és feltételekkel végezhető.

(3) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad.

(4) Tilos a kerti hulladék égetése ködös, esős, vagy szeles időben. Amennyiben tüzelés közben olyan jelek mutatkoznak (pl. az időjárás megváltozik, felerősödik a szél), hogy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.

Az égetés időpontja

6. §

(1) A kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni:

a) tavasszal: március 01 - június 30 között

b) ősszel: szeptember 01- november 30-a között

(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül.

(3) Avar és kerti hulladék égetése 08.00 óra és 20.00 óra között engedélyezett.

Záró rendelkezések

7. §

(1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv 15. cikk  (3) bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

 


 Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 5/2015. (II. 27.)

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Hatályát veszti Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete.

2. §

 Ez a rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésének napján lép hatályba.